Miego laikas

JAV Na­cio­na­li­nio me­di­ci­nos sta­tis­ti­kos cen­tro moks­li­nin­kai
nu­statė, kad žmonės, ku­rie per pa­rą mie­ga 6 va­lan­das, tu­ri po­linkį
storėti taip pat kaip ir tie, ku­rie mie­ga de­vy­nias ir dau­giau va­landų.

Ty­ri­mo, ku­ria­me da­ly­va­vo 87 tūkst. su­au­gu­sių ame­ri­kie­čių, tiks­las
bu­vo nu­sta­ty­ti, ar eg­zis­tuo­ja ryšys tarp pik­tnaudžia­vi­mo al­ko­ho­liu,
rūky­mo, ant­svo­rio ir mie­go.

Eks­per­tai pa­stebėjo, kad tarp žmo­nių, ku­rie mie­go­jo mažiau kaip 6
va­lan­das, rūka­lių pro­cen­tas bu­vo pats didžiau­sias ir su­darė 31 proc.,
tuo tar­pu tarp mie­ga­lių jis siekė tik 26 proc.

Ti­ria­mie­ji, ku­riuos ka­ma­vo mie­go trūku­mas, 33 proc. at­vejų bu­vo linkę
pilnėti. Be to, moks­li­nin­kai išsiaiški­no, kad mažai va­landų per pa­rą
mie­gan­tys žmonės dažniau nei ki­ti ser­ga pri­klau­so­my­be nuo al­ko­ho­lio.