Natūralūs kanabinoidai

Spėja­ma, kad nat­ūralūs ka­na­bi­noi­dai (ka­na­bi­no­lio da­ri­niai,
ran­da­mi ir ka­napėse), ga­mi­na­mi žmo­gaus or­ga­niz­me, ga­li veik­ti
priešužde­gi­miškai.

Su la­bo­ra­to­ri­niais gyv­ūnais at­lik­ti ty­ri­mai pa­rodė, kad tir­pa­lai,
tu­rin­tys en­do­ka­na­bi­noidų, su­mažina aler­gi­nes odos re­ak­ci­jas.
Nar­ko­ti­nio au­ga­lo – ka­napės – eks­trak­tai il­gą lai­ką bu­vo var­to­ja­mi
kaip priešužde­gi­mi­niai vais­tai. Praėju­sio amžiaus pradžio­je šio
me­di­ka­men­to ga­li­ma bu­vo įsi­gy­ti kiek­vie­no­je vais­tinėje. Tik 1930
me­tais dėl su­de­da­mo­sios pre­pa­ra­to da­lies
(tet­ra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio) tok­sišku­mo au­ga­lo eks­trak­tai din­go iš
vais­ti­nių len­tynų.

Be jau minėto priešužde­gi­mi­nio en­do­ka­na­bi­noidų po­vei­kio, šios
medžia­gos veik­da­mos per CB2 re­cep­to­rius re­gu­liuo­ja kaulų au­gi­mą, o
per CB1 – pro­tinę žmo­gaus veik­lą.

Sie­kia­ma pa­nau­do­ti ka­na­bi­noi­dus odos aler­ginėms re­ak­ci­joms
gy­dy­ti. Tyrėjams bu­vo svar­bi ne tik vais­tinė medžia­ga, bet ir nau­do­ja­mo
vais­to for­ma. At­lie­kant ty­ri­mus įro­dy­ta, kad odos te­palų pa­vi­da­lu
var­to­ja­mi ka­na­bi­noi­dai yra pa­kan­ka­mai veiks­min­gi, o jų su­ke­lia­mos
tok­sinės re­ak­ci­jos daug re­tesnės, nei var­to­jant šį pre­pa­ra­tą per os ar
in­jek­ci­jo­mis.