Nejudi – sergi

Mis­ūrio (JAV) ir Ko­pen­ha­gos (Da­ni­ja) uni­ver­si­tetų spe­cia­lis­tai,
išana­li­zavę dau­ge­lio ty­rimų medžia­gą, nu­statė, kad fi­zi­nis
ne­jud­ru­mas – dau­ge­lio lėti­nių ligų priežas­tis. Jie tei­gia, kad jei­gu
nu­sto­ja­te fi­zinės vei­kos, jūsų svei­ka­ta ima prastėti jau po dviejų
sa­vai­čių.

Moks­li­nio eks­pe­ri­men­to me­tu sa­va­no­riams bu­vo liep­ta su­mažin­ti
vaikščio­ji­mą pėsč­io­mis nuo 6 tūkst. žings­nių per die­ną iki 1400. Taip pat
jie turėjo kaip įma­no­ma dažniau važinėti mašina ar vi­suo­me­ni­niu
trans­por­tu, parėję na­mo, iki sa­vo bu­to kil­ti lif­tu.

Išana­li­zavę krau­jo mėgi­nius me­di­kai nu­statė, kad jau po dviejų sa­vai­čių
ne­jud­raus gy­ve­ni­mo būdo sa­va­no­rių krau­jy­je pa­didėjo gliu­kozės
kie­kis, taip pat pa­daugėjo rie­balų ir li­pidų. Be to, jau po dviejų
sa­vai­čių su­mažėjo ir rau­menų masė.