Pieno produktai nedidina svorio

Te­ne­sio (JAV) uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad pie­no ir
jo pro­duk­tų var­to­ji­mas ne­di­di­na svo­rio.

Moks­li­nin­kai at­li­ko eks­pe­ri­men­tą su ant­svo­rio tu­rin­čiais vy­rais ir
mo­te­ri­mis. Eks­pe­ri­men­to da­ly­viai tu­rė­jo lai­ky­tis die­tos. Tie­sa,
vie­na ti­ria­mų­jų gru­pė var­to­jo daug pie­no pro­duk­tų, ki­ta – ma­žai.

Pa­aiš­kė­jo, kad tie ti­ria­mie­ji, ku­rie val­gė daug pie­no pro­duk­tų,
ga­lė­jo su­var­to­ti ir dau­giau ka­lo­ri­jų, bet svo­rio ne­pri­aug­da­vo.
Pie­no pro­duk­tų var­to­ji­mas tei­gia­mai vei­kia or­ga­niz­mą. Dau­giau jų
var­to­jan­čių žmo­nių or­ga­niz­me yra su­ma­žė­jęs kal­cit­ro­lio (vi­ta­mi­no
D ak­ty­vio­ji for­ma). Kal­cit­ro­lis blo­kuo­ja rie­ba­lų ląs­te­lių iri­mą.
Kuo ma­žes­nė kal­cit­ro­lio kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je, tuo grei­čiau
de­gi­na­mos or­ga­niz­mo rie­ba­li­nės ląs­te­lės.

Be­je, va­sa­ros pa­bai­go­je gru­pė Ame­ri­kos moks­li­nin­kų nu­sta­tė, kad
lai­kan­tis ma­žo ka­lo­rin­gu­mo die­tos ir per pus­ry­čius su­val­gant
kiau­ši­nį, ga­li­ma du kar­tus grei­čiau nu­mes­ti svo­rio.