Pleiskanų paslaptis

Tarp­tau­tinė moks­li­ninkų grupė iššif­ra­vo ge­ne­tinį gry­be­lio,
su­ke­lia­nč­io pleis­ka­nas, ko­dą.
Spe­cia­lis­tai ti­ki­si, kad de­ta­lios žinios apie gry­be­lio Ma­las­se­zia
glo­bo­sa ge­no­mą ga­li padėti pa­reng­ti efek­ty­ves­nius me­to­dus, kaip
at­si­kra­ty­ti pleis­kanų. Nau­jau­si ty­ri­mai pa­rodė, kad gry­be­lis
ga­mi­na li­pazę – fer­men­tą, ku­ris ir su­ke­lia pleis­ka­nas. Moks­li­nin­kai
nu­statė, kad gry­be­lis pa­ga­mi­na aštuo­nias li­pazės at­mai­nas, taip pat
tris fos­fo­li­pazės at­mai­nas. Tai­gi sėkmin­go gy­dy­mo nuo pleis­kanų
pa­slap­tis ko ge­ro ir būtų po­vei­kis šiems bal­ty­mams-fer­men­tams.