Pomidorai saugo odą

Su­var­to­ti po pen­kis po­mi­do­rus per die­ną, reiškia ap­sau­go­ti odą nuo
kenks­mingų saulės spin­du­lių bei pri­stab­dy­ti jos senėji­mą.

Ma­nč­es­te­rio ir Niu­kast­lio moks­li­nin­kai nu­statė, kad val­gant
po­mi­do­rus odo­je ga­mi­na­si medžia­gos, sau­ganč­ios ją nuo
ul­tra­vio­le­ti­nių spin­du­lių.

10 iš 20 eks­pe­ri­men­te da­ly­va­vu­sių žmo­nių 12 sa­vai­čių kas­dien
val­gy­da­vo po 5 šaukšte­lius po­mi­dorų pa­stos (tai ati­tin­ka maždaug 5-6
po­mi­do­rus, vir­tus 10 g aly­vuo­gių alie­jaus).
Ki­ti 10 da­ly­vių var­to­jo tik aly­vuo­gių aliejų. Eks­pe­ri­men­to pradžio­je
ir pa­bai­go­je jo da­ly­viai ga­vo tam tik­rą dozę ul­tra­vio­le­ti­nių
spin­du­lių.

Po ty­ri­mo pa­aiškėjo, kad da­ly­vių, ku­rie var­to­jo po­mi­dorų pa­stos, oda
33 proc. ge­riau ap­sau­go­ta nuo saulės nu­de­gimų.

Moks­li­nin­kai ti­ki­si, kad to­les­ni ty­ri­mai padės išsiaiškin­ti, ar
po­mi­do­rai ga­li ap­sau­go­ti ir nuo odos vėžio.

Vei­kia­mas ul­tra­vio­le­ti­nių spin­du­lių or­ga­niz­mas ga­mi­na kenks­mingų
medžiagų, ku­rios ar­do odos struk­tūrą ir su­ke­lia vėžį, be to, oda grei­č­iau
sens­ta, at­si­ran­da raukšlių.

Po­mi­do­ruo­se yra an­ti­ok­si­dan­to – li­ko­pe­no, ku­ris neut­ra­li­zuo­ja
tas medžia­gas. Be­je, tei­gia moks­li­nin­kai, sie­kiant mak­si­ma­laus efek­to
po­mi­do­rai tu­ri būti ter­miškai ap­do­ro­ti.