Pro­sta­tos vėžio prog­nozę le­mia se­zo­nas

Nor­ve­gi­jo­je at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, va­sa­rą ir ru­denį
diag­no­zuo­to pro­sta­tos vėžio prog­nozė pa­lan­kesnė. To­kius re­zul­ta­tus
moks­li­nin­kai sie­ja su vi­ta­mi­no D kie­kio krau­jy­je se­zo­ni­niais
svy­ra­vi­mais.
Nu­sta­ty­ta, kad di­de­lis vi­ta­mi­no D kie­kis krau­jy­je net 29 proc.
su­mažina mir­tin­gu­mą nuo pro­sta­tos vėžio ir 17 proc. – ga­li­mybę
su­sirg­ti šia li­ga. Ka­dan­gi vi­ta­mi­nas D dau­giau­siai ga­mi­na­mas
odo­je, vei­kiant ją ul­tra­vio­le­ti­niams spin­du­liams, jo žmo­gaus
krau­jy­je dau­giau­siai ran­da­ma va­sa­rą ir ru­denį. Nors ti­ria­mie­ji bu­vo
su­skirs­ty­ti į amžiaus gru­pes bei gy­ve­na­mą­ją vie­tą, šie pa­ra­met­rai
re­zul­ta­tams įta­kos ne­turėjo. Tiek šiau­ri­nių, tiek pie­ti­nių
Nor­ve­gi­jos re­gionų gy­ven­tojų krau­jy­je D vi­ta­mi­no bu­vo ras­ta
pa­našus kie­kis. Tai moks­li­nin­kai sie­ja su pa­pil­do­mu žuvų taukų
var­to­ji­mu bei nor­vegų pa­pro­č­iu leis­ti atos­to­gas šil­tuo­se ir
saulėtuo­se kraštuo­se.