Rankos

Nau­jau­sia­me ty­ri­me moks­li­nin­kai 98 stu­den­tus pa­kvietė į ta­ria­mus
po­kal­bius dėl įsi­dar­bi­ni­mo. Jau­nuo­liai taip pat su­si­ti­ko su
tre­ni­ruo­tais rankų pa­spau­di­mo ver­tin­to­jais. Pas­ta­rie­ji sla­pč­ia
ver­ti­no fi­zi­nes šio veiks­mo cha­rak­te­ris­ti­kas. Ver­sli­nin­kai
at­ski­rai ver­ti­no kiek­vie­no stu­den­to tin­ka­mu­mą dar­bui. „Dažnai
girdėda­vo­me, jog in­ter­viu su darb­da­viais me­tu šie apie tam tik­rą as­menį
nuo­monę su­si­da­ro per pir­mą­sias dvi ar tris mi­nu­tes, – pa­sa­ko­jo
ty­ri­mo va­do­vas Greg Ste­wart. – Nu­statėme, jog pir­ma­sis įspūdis
pra­si­de­da nuo ran­kos pa­spau­di­mo, nes tai nu­sta­to to­ną vi­sam
li­ku­siam in­ter­viu“.