Rūkymas lemia kūdikio lytį

Sta­tis­ti­ka skel­bia, jog per pas­ku­ti­niuo­sius dešimt­me­č­ius
mer­gai­čių gims­ta dažniau nei ber­niukų. Danų ir ja­ponų sek­so­pa­to­lo­gai
tei­gia, kad to priežas­tis yra rūky­mas.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo ap­klaus­ta be­veik 12 tūkst. nau­ja­gi­mių tėvai.
Res­pon­den­tai bu­vo su­skirs­ty­ti į tris gru­pes: pir­ma­jai pri­klausė
vi­sai nerū­kan­tys tėvai. Ant­ra­jai – iki 20 ci­ga­re­čių per die­ną
surū­kan­tys tėvai. Tre­č­ia­jai – tie, ku­rie surū­ko per 20 ci­ga­re­čių
kas­dien. Ypa­tin­gas dėme­sys bu­vo ski­ria­mas rūky­mui prieš ir po ly­ti­nio
ak­to.

Išana­li­zavę res­pon­dentų at­sa­ky­mus, moks­li­nin­kai pa­darė išva­dą, kad
rūky­mas vei­kia sper­mos ląs­te­les. Jie tei­gia, kad Y chro­mo­so­mos,
at­sa­kin­gos už ber­niu­ko gi­mi­mą, yra jaut­resnės rūky­mo or­ga­niz­me
su­kel­tiems po­ky­č­iams. Tai­gi vy­rai, norėda­mi su­si­lauk­ti sūnaus, turėtų
su­mažin­ti ci­ga­re­čių skai­čių prieš ir po ly­ti­nio ak­to ar­ba vi­sai
mes­ti rūky­ti.