Saulės vonios ilgina gyvenimą

Lon­do­no Ka­ra­liško­jo ko­ledžo moks­li­ninkų at­lik­to ty­ri­mo
re­zul­ta­tai skel­bia, kad vi­ta­mi­nas D stab­do ląs­te­lių ir au­di­nių
senėji­mą.

Moks­li­nin­kai nu­statė, kad žmonės, ku­rie šali­na­si saulės spin­du­lių ir su
mais­tu ne­gau­na pa­kan­ka­mai vi­ta­mi­no D, ken­kia sa­vo ge­niams, tai yra
jie grei­č­iau sens­ta ir su­ser­ga se­nat­vinėmis li­go­mis.

Ty­ri­mo au­to­riai tei­gia, kad žmo­nių, ku­rių or­ga­niz­me vi­ta­mi­no D
trūksta, bio­lo­gi­nis amžius yra pen­ke­riais me­tais di­des­nis, nei tų,
ku­rių or­ga­niz­me minėto vi­ta­mi­no yra pa­kan­ka­mai.

Pa­sak Ko­ledžo dak­ta­ro Bren­to Ri­č­ard­so, ty­ri­mo re­zul­ta­tai
stul­bi­na­mi, ka­dan­gi pir­mą kar­tą įro­dy­ta, kad žmonės, ku­rių
or­ga­niz­me vi­ta­mi­no D yra pa­kan­ka­mai, sens­ta lėčiau, ne­gu tie, ku­rių
or­ga­niz­me šio vi­ta­mi­no trūksta.
 
Nu­sta­ty­ta, kad vi­ta­mi­no D trūksta maždaug kas tre­č­iam žmo­gui. Ty­ri­me
da­ly­vavęs pro­fe­so­rius Ti­mas Spek­tras tei­gia: „Žmonės ven­gia saulės, nes
bi­jo su­sirg­ti me­la­no­ma. Ta­č­iau ja per me­tus su­ser­ga ke­li
tūksta­nč­iai žmo­nių. Tuo tar­pu vi­ta­mi­no D trūku­mas le­mia, kad mir­ti­nai
pa­vo­jin­go­mis li­go­mis ga­li su­sirg­ti ke­li šim­tai tūksta­nčių žmo­nių”.

Ko­vos su vėžiu ak­ty­vis­tai pabrėžia, kad il­gas de­gi­ni­ma­sis saulėje ga­li
su­kel­ti vėžį, nuo ku­rio Bri­ta­ni­jo­je kas­met miršta maždaug 1,8
tūksta­nč­io žmo­nių. Tuo tar­pu Bri­ta­ni­jos vėžio ty­rimų ins­ti­tu­to
at­sto­vas Ge­ris Souk­for­das pabrėžia: „Kad gau­tumėte vi­ta­mi­no D die­nos
dozę, saulėje rei­kia būti vi­sai ne­il­gai, tik­rai ne tiek, kad įdeg­tumėte ar
dar blo­giau nu­deg­tumėte saulėje“.