Se­natvė ir pro­tas

Moks­li­nin­kai tu­ri naujų ar­gu­mentų, įro­da­nčių, jog se­natvėje žmo­gus
ne­būti­nai pa­ran­da gebėji­mą pro­tau­ti. Žur­na­lo „Neu­ro­bio­lo­gy of
Aging“ straips­ny­je skel­bia­ma, kad moks­li­nin­kai, ištyrę mi­ru­sios 115
metų amžiaus mo­ters sme­ge­nis, ne­ra­do jo­se jo­kių pa­to­lo­gi­nių
pa­ki­timų.
Olan­di­jos il­ga­amžė, ku­rios var­do straips­nio au­to­riai ne­skel­bia, dar
būda­ma 82 metų nu­rodė, kad po mir­ties jos kūnas tu­ri būti pa­nau­do­tas
moks­li­niams tiks­lams. Su­lau­ku­si 111 metų mo­te­ris su­si­siekė su
moks­li­nin­kais ir jai bu­vo at­lik­ti tam tik­ri ty­ri­mai.

At­lie­kant ty­ri­mus, kai mo­te­riai bu­vo 112 ir 113 metų, ji at­rodė
gy­vy­bin­ga, domėjo­si ją su­pa­nč­iu pa­sau­liu, po­li­ti­ka ir spor­tu.
Ty­ri­mo au­to­riai straips­ny­je rašo, jog mo­te­ris la­bai džiaugėsi
ga­li­my­be pa­si­tar­nau­ti moks­lui.

Būda­ma 112 ir 113 metų amžiaus, mo­te­ris at­li­ko spe­cia­lius tes­tus, ku­rių
re­zul­ta­tai ati­ti­ko nor­mas. Il­ga­amžei ne­pa­si­reiškė se­nat­vinės
silp­na­protystės sin­dro­mas, ji ne­turėjo at­min­ties bei dėme­sio
kon­cen­tra­vi­mo pro­blemų. Ap­skri­tai jos psi­chi­niai gebėji­mai bu­vo
ge­res­ni nei vi­du­ti­niškai 60-75 metų amžiaus žmo­nių.

Kaip ir pla­nuo­ta, mo­te­riai mi­rus jos kūnas bu­vo per­duo­tas
moks­li­nin­kams. Skro­di­mo me­tu ate­ro­sklerozės požymių ne­ras­ta.
Apžiūrėjus sme­ge­nis, nu­sta­ty­ta, jog nu­kry­pimų nuo nor­mos be­veik nėra.
Sme­genų ląs­te­lių skai­č­ius bu­vo pa­našus kaip ir 60-80 metų amžiaus
žmo­nių.

Be to, sme­ge­ny­se ne­ap­tik­ta ir ano­ma­lijų, būdingų Alz­hai­me­rio li­gai.
Šis uni­ka­lus at­ve­jis su­tei­kia moks­li­nin­kams ga­li­mybę ty­rinėti bei
ieško­ti naujų ke­lių, kaip išsau­go­ti senų žmo­nių sme­genų funk­ci­jas.

„Mūsų ty­ri­mas įro­do, kad žmo­gaus pažin­ti­niai bei pro­ti­niai gebėji­mai
yra ne­ri­bo­ti, todėl ban­dy­mai užkirs­ti ke­lią se­nat­vi­niams sme­genų
funk­cijų pa­ki­ti­mams ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je duos di­delę nau­dą“, –
tei­gia vie­nas ty­ri­mo au­to­rių Gro­nin­ge­no uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius
Gert Hols­te­ge.