Vyriausybė patvirtino Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programą.

Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programos tikslas – numatyti kompleksines priemones smurtui prieš vaikus su visomis jo apraiškomis šalinti, formuoti visuomenės nepakantumą smurtui prieš vaikus ir tarp vaikų, organizuoti visuomenės švietimą, tobulinti specialistų, dirbančių su vaikais, galinčiais nukentėti ir nukentėjusiais nuo psichologinio, fizinio, seksualinio išnaudojimo bei nepriežiūros, kvalifikaciją, sukurti pagalbos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir jų šeimų nariams pagalbos ir prevencijos priemonių sistemą.

Šia programa siekiame mažinti smurto paplitimą bei užtikrinti vaikų apsaugą nuo įvairių smurto formų šeimoje, ugdymo įstaigose, kurti visuomenės be smurto kultūrą, teikti vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, bei jų šeimų nariams pagalbą, socialines, psichologines, teisines paslaugas, taip pat labai svarbu, jog ta pagalba būtų prieinama sunkiau besiverčiančioms, taip pat socialinės rizikos šeimoms, kuriose vaikas patiria didžiausią riziką nukentėti nuo smurto.

Programa patvirtinta siekiant užtikrinti Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005-2007 metų programos tęstinumą.

Įgyvendinant šią programą apie 1500 vaikų ir jų šeimos narių suteikta nemokama socialinė, medicininė, teisinė ir psichologinė kompleksinė pagalba. Be to, sumažėjo vaikų, patiriančių smurtą skaičius: Vaiko teisių apsaugos tarnybų duomenimis, 2006 m. 1639 vaikai patyrė smurtą. Lyginant su 2004 ir 2005 m. duomenimis, šis skaičius sumažėjo: 2004 m. buvo užfiksuoti 2359, o 2005 m. – 2311 smurto prieš vaikus atvejų. Todėl, matant pozityvius programos rezultatus, tikslinga ją tęsti.

Tęsiant Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programą, vaikams ir jų šeimoms bus suteiktos kompleksinės paslaugos, mažės ilgalaikių neigiamų pasekmių rizika, bus užkirstas kelias tolesniems galimiems smurtiniams nusikaltimams, užtikrinta vaikų teisių apsauga. Įgyvendinat šios programos priemones bus diegiamos specialios programos smurto paplitimui ir patyčioms mokykloje šalinti, tobulinama specialistų, dirbančių su vaikais, kvalifikacija, organizuojamos alternatyvaus poveikio priemonės smurtautojams. Taip pat bus stengiamasi ugdyti visuomenės nepakantumą smurtui prieš vaikus, suteikiant kuo daugiau informacijos apie smurtinio elgesio pasekmes, galimybes jo išvengti, apie teikiamą pagalbą nukentėjusiems nuo įvairaus pobūdžio smurtinio elgesio.

Iš viso Nacionalinei smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programai per 2008-2010 metus numatoma skirti 25,7 mln. litų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonėms visos programos vykdymo laikotarpiui numatyta 6,6 mln. litų.