Vynas stabdo silpnaprotystę

Vy­no sudėty­je ga­li būti kom­po­nentų, ga­li­nčių se­niems žmonėms
pri­stab­dy­ti silp­na­protystės for­ma­vi­mą­si. To­kią išva­dą pa­darė
Ge­te­bor­go uni­ver­si­te­to (Šve­di­ja) moks­li­nin­kai.
Moks­li­ninkų tei­gi­niai pa­rem­ti 1458 mo­terų ap­klau­sa, ku­rios da­ly­va­vo
po­pu­lia­ci­nia­me ty­ri­me, pra­sidėju­sia­me 1968 m. Pe­ri­odiškai
tik­ri­nant šių mo­terų svei­ka­tą, jų bu­vo klau­sia­ma, kaip dažnai jos ge­ria
vy­no, alaus ir stip­rių gėrimų.

Praėjus 34 metams po pir­mos ap­klau­sos 162 mo­te­rims bu­vo diag­no­zuo­ta
silp­na­protystė.
Be to, pa­aiškėjo, kad toms mo­te­rims, ku­rios var­to­jo vy­no,
silp­na­protystės for­ma bu­vo ne to­kia stip­ri. Tuo tra­pu mo­te­rys,
var­to­ju­sios alų ir stip­rius al­ko­ho­li­nius gėri­mus, sir­go sun­kes­ne
silp­na­protystės for­ma.

Tyrėjai, tie­sa, tei­gia dar ne­galį re­ko­men­duo­ti mo­te­rims pradėti ger­ti
vy­no, jį var­to­ti to­liau ar di­din­ti jo do­zes. Pro­fe­so­rius Lo­ren
Lis­sner, vie­nas ty­ri­mo va­dovų, pri­pažįsta, kad re­zul­ta­tams įta­kos
galėjo turėti ir ki­ti fak­to­riai.

Moks­li­nin­kai taip pat pa­ste­bi, kad per pas­ku­tinįjį dešimt­metį Šve­di­jos
mo­terų al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ki­to. Da­bar švedės var­to­ja dau­giau vy­no
ir stip­rių gėrimų, bet mažiau alaus. Pa­vyzdžiui, 1960 m. tik 20 proc.
vy­res­nio­jo amžiaus mo­terų kas sa­vaitę gėrė vy­no. Šian­dien dau­giau kaip
pusė to pa­ties amžiaus mo­terų pri­si­pažįsta kas sa­vaitę var­to­ja­nč­ios šio
gėri­mo.
Pro­fe­so­rius L.Lis­sner tei­gia, kad gau­tie­ji re­zul­ta­tai duos pradžią
nau­jiems ty­ri­mams apie tai, kaip al­ko­ho­lis vei­kia svei­ka­tą
vy­res­nia­me amžiu­je.