Vyrai nepatenkinti savo išvaizda

Vy­rai ri­zi­kuo­ja su­sirg­ti nau­ja li­ga – at­hle­ti­ca ner­vo­sa
(fa­na­tiškas domėji­ma­sis fi­zi­niais pra­ti­mais). Nau­jo­sios li­gos
at­si­ra­di­mo priežas­tys – vy­riškuo­se žur­na­luo­se pro­pa­guo­ja­ma
tre­ni­ruo­to rau­me­nin­go kūno ma­da.

At­likę ty­ri­mus anglų moks­li­nin­kai perspėja, kad to­kių žur­nalų
skai­ty­mas ga­li pa­ska­tin­ti vy­rus perdėtai pradėti rūpin­tis sa­vo kūnu.
Ma­ty­da­mi žur­na­luo­se gražuo­lius ti­ta­nus, pa­pras­ti vy­rai išgy­ve­na,
kad jų kūnai yra to­li gražu ne to­kie to­bu­li ir ima sa­ve alin­ti spor­to
klu­buo­se, ba­sei­nuo­se, bėgi­mo ta­kuo­se.

Vi­nč­es­te­rio uni­ver­si­te­to psi­cho­lo­gas ir vie­nas ty­ri­mo
ben­dra­au­to­rių De­vid Gails tei­gia: „Mes nu­statėme, kad kuo dažniau vy­ras
skai­to to­kius žur­na­lus, tuo di­desnė ti­ki­mybė, jog jis ne­pa­ten­kin­tas
sa­vo išvaiz­da. Ty­ri­mo me­tu moks­li­nin­kai stebėjo 161 18-36 metų amžiaus
vy­rą. Jie bu­vo ap­klau­sia­mi, ko­kius ir kaip dažnai vy­rams skir­tus
žur­na­lus jie skai­to. Taip pat bu­vo at­kreip­tas dėme­sys į res­pon­dentų
mi­ty­bą, jų fi­zinį ak­ty­vu­mą bei jų pa­čių savęs ver­ti­ni­mą.

Pa­aiškėjo, kad dažniau­siai nuo at­hle­ti­ca ner­vo­sa ke­nč­ia vie­niši
vy­rai.