Asmenų siuntimo į NDNT tvarka, pagrindiniai reikalavimai ir dažniausiai pasitaikančios klaidos

Violeta Bogdanavičienė,

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Panevėžio teritorinio skyriaus vedėja

Vienas iš atliekamų šeimos gydytojų ir kitų pareigybių gydytojų darbų yra asmens nukreipimas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT), esant atitinkamoms indikacijoms. Informacija apie asmenų siuntimo tvarką ir visi reikalavimai yra išdėstyti NDNT internetiniame puslapyje. Kadangi reikalavimai ir siuntimo tvarka bei taikomi kriterijai kinta, priimami nauji įstatymai ir potvarkiai, gydytojai ne visada spėja sekti naujoves. NDNT darbuotojai stengiasi supažindinti juos su pasikeitusiais reikalavimais susitikimų metu, kurie rengiami atskiruose regionuose bent kartą per metus ar dažniau. Šiame straipsnyje trumpai supažindinama su dabar galiojančia asmenų siuntimo į NDNT tvarka ir dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis.

 

NDNT atliekamos funkcijos

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau NDNT) atlieka šias funkcijas:

1) Nustato darbingumo lygį ir spec. poreikius darbingo amžiaus asmenims.

2) Nustato neįgalumo lygį ir spec. poreikius vaikams iki 18 m. amžiaus.

3) Nustato spec. poreikius pensinio amžiaus asmenims.

 

Teisė į darbingumo lygio nustatymą

Teisę į darbingumo lygio nustatymą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą LR, taip pat asmenys, gyvenantys užsienyje, jei dėl to kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti ir mokanti institucija su motyvuotu prašymu.

 

Dokumentų ruošimo eilės tvarka

Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir, atsižvelgęs į tai, kad taikant gydymą ir reabilitacijos priemones išlieka organizmo funkcijos sutrikimų, trikdančių darbinę veiklą, paruošia šiuos dokumentus:

1) Asmens prašymą dės siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti (užpildo ir pateikia pats asmuo).

2) U žpildytą nustatytos formos siuntimą.

3) Medicininių tyrimų, konsultacijų, gydymo stacionare išrašų kopijas, patvirtintas siuntimą pildžiusio gydytojo asmens spaudu ir parašu. Jei asmens sveikatos būklė neatitinka patvirtintų bazinio darbingumo lygio kriterijų (paskutinis aprašas su pakeitimais Nr. A1-131/V-349 įsigaliojo nuo 2014-03-12 d.), jei nebaigtas asmens gydymas, nenustatyta aiški diagnozė, neišnaudotos visos medicininės reabilitacijos priemonės, gydantis gydytojas nurodytų dokumentų neteikia. Paruoštų dokumentų galiojimo terminas yra 60 dienų. Juos teritoriniam skyriui pateikia pats asmuo arba jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai ar jo įgalioti kiti asmenys. Jei dokumentai yra elektroninės formos, juos elektroniniu būdu pateikia asmenį gydantis gydytojas. Taip pat paruošti dokumentai gali būti siunčiami paštu pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą priklausančiam NDNT teritoriniam skyriui.

 

Asmens tapatybės patvirtinimas

Kartu su gydytojo paruoštais dokumentais turi būti pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: LR ar ES valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, LR pasas arba leidimas nuolat gyventi LR, leidimas laikinai gyventi LR, išduotas LR teisės aktų nustatyta tvarka kaip užsieniečiui, ketinančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalingą darbą. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu. Jei dokumentai siunčiami paštu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija turi būti patvirtinta notaro ar kito pareigūno, turinčio teisę tvirtinti tokio pobūdžio dokumentų kopijas. Jei asmeniui nustatyta profesinė liga, nelaimingas atsitikimas darbe, turi būti pateiktas profesinės ligos patvirtinimo, nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktas. Kitų darbingumo netekimo priežasčių atvejais pateikiami atitinkami dokumentai, nurodyti darbingumo lygio nustatymo tvarkos apraše. Dėl kiekvieno konkretaus atvejo galima konsultuotis su NDNT darbuotojais.

 

Kaip vykdoma asmens apžiūra, nukreipus jį į NDNT

Darbingumo, neįgalumo lygis, spec. poreikiai nustatomi asmeniui dalyvaujant, atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba apžiūrint jį namuose, ligoninėje. Į apžiūras vykstama, kai darbingumo lygis prognozuojamas 0–25 proc. (nedarbingas), arba iš dokumentų galima numatyti, kad bus nustatytas nuolatinės slaugos spec. poreikis ir asmuo negali atvykti apžiūrai. Nuo 2014-07-01 d. asmens apžiūros NDNT metu yra pildoma asmens funkcionalumo vertinimo anketa, į kurios klausimus turi atsakyti pats asmuo arba jo įgaliotas atstovas. Jei pagal pateiktus dokumentus NDNT nusprendžia pakviesti asmenį apžiūrai ir pokalbiui, bet asmuo atsisako atvykti, darbingumo lygis ir spec. Poreikiai nevertinami.

 

Kreipimosi į gydymo įstaigą dėl papildomų duomenų ir sprendimo priėmimo terminas

 

Per 3 d. nuo dokumentų registravimo NDNT turi teisę kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą su prašymu pateikti papildomus dokumentus, patikslinti pateiktas išvadas ir tyrimų duomenis, diagnozes ir funkcijų sutrikimų laipsnius. NDNT teritoriniai skyriai per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl:

1) Asmens darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino.

2) Asmens neįgalumo lygio, termino.

3) S pecialiųjų poreikių nustatymo, termino.

Pasibaigus darbingumo, neįgalumo lygio, spec. Poreikių galiojimo terminui, vertinimas atliekamas pakartotinai, pateikus visus reikalingus dokumentus. Kai asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio vertinimo laiką, sprendimas gali būti priimtas atgaline data, jei prašyme nurodyta priežastis ir pateikiami pateisinami dokumentai.

 

Dažniausiai pasitaikančios klaidos

Nukreipiant asmenis į NDNT dažniausiai pasitaiko šios klaidos:

1) Nenustatyta aiški diagnozė, asmuo nebaigtas tirti, neatlikti visi diagnozę pagrindžiantys tyrimai.

2) Neišnaudotos visos gydymo ir reabilitacijos galimybės. 1, 2 punktuose nurodytais atvejais asmens darbingumo lygis nevertinamas, apie tai informuojamas pats asmuo ir siuntimą pildęs gydytojas.

3) Neatitinka gydytojo siuntime nurodytos ir specialistų konsultacijose ar stacionarinio gydymo išrašuose nurodytos ligų stadijos, aktyvumo laipsniai, funkcijų sutrikimo laipsniai.

4) P ateikti senesni nei 0,5 m. tyrimų ir konsultacijų duomenys.

5) Nenurodyti asmens organizmo funkcijos sutrikimo laipsniai, nėra juos pagrindžiančių papildomų vertinimo duomenų: Barthel indekso, MMSE , Blessedo demencijos skalės, audiogramos, elektroneurografinio tyrimo, regos aštrumo su korekcija.

6) S iuntime nenurodyti ar nurodyti klaidingi diagnozių TLK-10-AM klasifikacijos kodai.

7) Įrašai siuntime parašyti neįskaitomai. 3–7 punktuose nurodytais atvejais rašomas raštas su prašymu ištaisyti netikslumus, pateikti trūkstamus duomenis ar perrašyti siuntimą. NDNT Panevėžio teritorinis skyrius per 2014 m. pirmą pusmetį aptarnavo 3352 asmenis. Parašyta 218 raštų su prašymu patikslinti duomenis.

 

Kas atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą

Už visų siuntime pateiktų duomenų teisingumą atsako siuntimą pildęs gydytojas. Atkreipus dėmesį į dažniau pasitaikančius duomenų neatitikimus, realios asmens būklės neatitinkančią informaciją, NDNT teritorinis skyrius turi teisę kreiptis į NDNT Direktorių su prašymu ištirti situaciją ir informuoti atitinkamas instancijas.

Teritoriniai NDNT skyriai nuolat palaiko ryšį su aptarnaujamos teritorijos asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, teikia informaciją telefonu ir elektroniniu paštu, rengia susitikimus, kurių metu galima aptarti visus klausimus. Tikimės, kad ir ateityje bendravimo pobūdis nesikeis. Dėkojame visiems dirbantiems sunkų ir atsakingą darbą žmonėms bei tikimės sėkmingo bendradarbiavimo ir abipusio supratimo.