Nebivololio ir hidrochlorotiazido derinio nauda gydant arterinę hipertenziją

Įvadas

Arterinė hipertenzija (AH) yra pagrindinis širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) ir pirmalaikės mirties rizi­kos veiksnys, o arterinio kraujospūdžio (AKS) reikš­mės sergantiesiems AH tiesiogiai susijusios su ŠKL bei smegenų kraujagyslinėmis komplikacijomis (1, 2). Naujausios metaanalizės duomenimis (11 kliniki­nių tyrimų, 363,8 tūkst. pacientų), dalis pacientų netin­kamai vartoja antihipertenzinius vaistus, o net 59 proc. jų gauna rekomendacijomis nepagrįstą antihipertenzi­nį gydymą (5). Klinikinėje praktikoje dažnai nutrau­kiamas pirmo paskirto antihipertenzinio vaisto varto­jimas. Tai daugumos sergančiųjų AH viena iš prasto AH gydymo priežasčių (6, 7).

Nebivololis yra naujos kartos lipofilinis beta adreno­blokatorius (BAB), kuriam nebūdingas simpatomime­tinis aktyvumas (23). Svarbiausia nebivololio savybė yra beta-1 adrenoreceptorių blokavimas ir azoto oksi­do (NO) išsiskyrimo endotelyje skatinimas. Tai sukelia vazodilataciją, kuri lemia antihipertenzinį ir kardiopro­tekcinį poveikį (24). Nebivololis yra veiksmingas dau­gumai jį vartojančių pacientų ir gerai toleruojamas (23). Palyginti su tradiciniais BAB, nebivololis skiriasi tuo, kad plečia periferines kraujagysles, turi mažesnį bradi­kardinį poveikį, todėl yra tinkamas vyresnio amžiaus pacientams gydyti (25). Kitas derinyje esantis vaistas – hidrochlorotiazidas (HCT) – yra tiazidinis diuretikas. Jis nemetabolizuojamas kepenyse, todėl pasižymi ilgu pusinės eliminacijos iš plazmos laikotarpiu. Tai užtikri­na jo veiksmingą vienkartinę paros dozę (13, 26). HCT veikimo mechanizmas yra dvejopas: pirmiausia maži­na cirkuliuojančio kraujo tūrį, paskui mažina periferi­nių kraujagyslių pasipriešinimą (13).

2013 metais EHD / EKD gairės dar kartą patvirti­na, kad diuretikai ir BAB gali būti skiriami pradiniam AH gydymui tiek vieni, tiek deriniuose, pavyzdžiui, nebivololis ir HCT. Naujausių tyrimų duomenimis, ne­bivololio ir HCT derinys neturi neigiamo metabolinio poveikio (3). Nustatyta, kad nebivololio ir HCT derinio veiksmingumas yra didesnis nei kiekvieno komponen­to atskirai (27). Taip pat šie vaistai papildo vienas kito veikimą: HCT mažina ekstraląstelinį tūrį ir periferinį kraujagyslių pasipriešinimą, o nebivololis sukelia sis­teminę vazodilataciją (13, 22, 28, 29).

Nebivololio ir hidrochlorotiazido derinio nauda gydant arterinę hipertenziją

Nebivololio ir HCT derinys – ne tik veiksminga kraujospūdžio kontrolė

Klinikiniai tyrimai parodė, kad nebivololio ir kartu vartojamo HCT antihipertenzinis poveikis stipresnis, palyginti su monoterapija (27). Pagrindinis šių vaistų derinio bruožas yra tas, kad abu komponentai slopina vienas kito individualius nepageidaujamus poveikius, ypač diuretikų poveikį gliukozės apykaitai ir atsparu­mui insulinui, todėl pagerėja vaisto toleravimas ir var­tojimas (32). Naujausi tyrimai sutelkti į šio vaistų deri­nio poveikį kraujagyslėms (33, 34).

Tyrimų pagrindas yra nebivololio savybė gerinti kraujagyslių endotelio funkciją (22, 25). Viename naujausių klinikinių tyrimų tirtas nebivololio 5 mg ir HCT 12,5 mg derinio povei­kis endotelio funkcijai, arterijų elastingumui, pulsinės bangos greičiui ir centriniam spaudimui. Rezultatai palyginti su irbesartano 150 mg ir HCT 12,5 mg de­riniu (34). Nustatyta, kad abu deriniai panašiai suma­žino AKS ir padidino arterijų elastingumą, sumažino pulsinės bangos greitį ir centrinį spaudimą, pagerino endotelio funkciją (34). Yra žinoma, kad nebivololio poveikis mažinant centrinį spaudimą yra geresnis nei kitų BAB, pavyzdžiui, metoprololio sukcinato (35).

Nebivololio ir HCT derinys yra gerai toleruoja­mas, retai pasireiškia jo nepageidaujami poveikiai, to­dėl gerėja vaisto vartojamumas (32). Pacientų, sergan­čių AH ir CD, tyrimas, parodė, kad ilgalaikis gydymas nebivololiu ar nebivololio ir HCT deriniu nepadidino cholesterolio, trigliceridų ir gliukozės koncentracijos kraujyje (30). Nebivololio ir HCT derinys metaboliz­mo procesų netrikdė ir diabetu sergantiems, ir juo ne­sergantiems asmenims (30).

Nebivololio ir hidrochlorotiazido derinio nauda gydant arterinę hipertenziją

Nebivololio ir HCT derinio efektyvumo klinikiniai įrodymai

Nustatyta, kad nebivololio ir HCT derinys efekty­viai mažina sistolinį (SKS) ir diastolinį (DKS) krau­jospūdį (1 pav. ir 2 pav.) (32).

Lacourciere su bendraautoriais atliko nebivololio, HCT ir jų derinio poveikio SKS ir DKS tyrimą (27). Jame dalyvavo 18–70 metų pacientai, sergantys vidu­tinio sunkumo ir sunkia AH (DKS 95–110 mm Hg), kurie 4 savaites iki tyrimo nevartojo jokių vaistų nuo hipertenzijos. Po 12 savaičių užfiksuotas statistiškai reikšmingas AKS sumažėjimas, palyginti su pradiniu: SKS ir DKS sumažėjimas buvo užregistruoti 24 val. AKS stebėsenos metu ir pateikti (32).

Po 4 savaičių ir visą gydymo laikotarpį pacien­tams, gydytiems nebivololiu po 5 mg/d. bei nebivolo­lio ir HCT deriniu, nustatytas nuo dozės priklausomas DKS, 24 val. ambulatorinio SKS, dienos AKS, nakties AKS bei ankstyvo ryto AKS statistiškai reikšmingas sumažėjimas, palyginti su pradiniu. HCT vartojusiems pacientams statistiškai reikšmingai sumažėjo DKS ir SKS (27). Tyrimo rezultatai rodo, kad:

  • vartojant nebivololio ir HCT derinį, pailgėja anti­hipertenzins poveikis;
  • nebivololio ir HCT derinys pasižymi kardio­protekciniu poveikiu ankstyvo ryto valandomis (27), kurių metu yra didelė ŠKL komplikacijų rizika (37).

Tiriant nebivololio ir HCT saugumą, nustatyta, kad nepageidaujami poveikiai nėra susiję nei su doze, nei su vaisto vartojimo trukme (27). Rezultatai rodo, kad nebivololis, vartojamas vienas ar derinyje su ma­žomis HCT dozėmis, efektyviai mažina AKS bei yra gerai toleruojamas (27).

Kitas neseniai atliktas tyrimas įrodė teigiamą ne­bivololio ir HCT poveikį mažinant atsparumą insuli­nui (3 pav.) (39, 40).

Apibendrinant galima teigti, kad nebivololis, var­tojamas su HCT, reikšmingai pagerina AKS kontrolę daugumai AH sergančių pacientų, ir nesukelia reikš­mingų gliukozės ir lipidų apykaitos sutrikimų, o nere­tai net ją pagerina (27, 32, 38–40).

Nebivololio ir hidrochlorotiazido derinio nauda gydant arterinę hipertenziją

Nebivololio ir HCT sudėtinis vaistas: naudingas poveikis

Aptarus pagrindinius gydymo nebivololio ir HCT deriniu bruožus, kyla klausimas, kokiai tiks­linei pacientų grupei šių vaistų derinys yra naudin­giausias?

Atsakymas į šį klausimą yra nevienareikšmis:

  • fiksuotų nebivololio ir HCT dozių derinys yra naudingas pacientams, kuriems:

– neužtenka monoterapijos (32);

– kai reikia patikimos AKS kontrolės, siekiant išvengti organų taikinių pažaidos (39);

– siekiant išvengti ir gydymo režimo nesilaiky­mo (32);

  • kriterijai atrenkant pacientus neturėtų būti susiję su amžiumi, nes įrodyta, kad tiek jauniems, tiek pagyvenusiems AH sergantiems pacientams būdingas adrenerginis išsekimas (14), kuris gali būti koreguojamas vartojant nebivololio ir HCT derinį (15).

Gyd. Ugnė Zlatkutė,  Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Šaltinis: „Internistas”Nr.7, 2016m.