Zofenoprilio poveikis pacientams po miokardo infarkto: nauja SMILE tyrimo analizė

 

AKF inhibitoriai plačiai vartojami gydant sergančiuosius įvairiomis širdies ir kraujagyslių ligomis – arterine hipertenzija, lėtiniu širdies nepakankamumu, besimptome kairiojo skilvelio disfunkcija, ūminiu miokardo infarktu, taip pat diabetu, inkstų ligomis. Neseniai atlikta papildoma SMILE tyrimo analizė atskleidė papildomą teigiamą zofenoprilio poveikį pacientams, kuriems pasireiškia hipercholesterolemija.

Zofenoprilis yra veiksmingas AKF inhibitorius, padedantis užtikrinti kraujo spaudimo kontrolę bei pagerinantis pacientų, sergančių KŠL ir ūminiu miokardo infarktu, klinikines baigtis. Tai sulfhidri­lo grupę turintis lipofilinis AKF inhibitorius, pasižy­mintis dideliu afinitetu širdiniam AKF. Sukaupti eks­perimentinių ir klinikinių tyrimų duomenys rodo, kad zofenoprilis pasižymi ir antiišeminiu veikimu. Neseniai atliktas klinikinis tyrimas SMILE-ISCHEMIA buvo skirtas nustatyti, ar zofenoprilis sumažina mio­kardo išemija pacientams, kuriems išsaugota kairio­jo skilvelio funkcija po ūminio miokardo infarkto. Šio tyrimo rezultatai parodė, kad, gydant zofenop­riliu, per 6 mėnesius reikšmingai sumažėja miokar­do išemijos atvejų. Šio tyrimo rezultatai parodė, kad sulfhidrilo grupę turintis AKF inhibitorius zofenopri­lis reikšmingai sumažina spontaninės ir fizinio krū­vio išprovokuotos miokardo išemijos epizodų daž­numą ir sunkumą. Zofenoprilis taip pat sumažino ir kardiovaskulinių įvykių riziką.

 

Hipercholesterolemija ir AKF slopinimas

 

Hipercholesterolemija yra nepriklausomas KŠL rizikos veiksnys ir jos farmakologinis gydymas reikš­mingai sumažina sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Hipercholesterolemija taip pat neigiamai veikia pacientų po ūminio mio­kardo infarkto prognozę. Beje, šiems pacientams hipercholesterolemija pasitaiko dažnai. Tai gali būti susiję su sunkesne aterosklerozės forma, kuri pasi­reiškia esant hipercholesterolemijai, taip pat ir esant audinių renino-angiotenzino sistemos (RAS) aktyvi­nimui. Tyrimų rezultatai rodo sinergistinį endotelio disfunkcijos ir širdies ir kraujagyslių ligų rizikos pa­didėjimą esant padidėjusiai angiotenzino II ir mažo tankio lipoproteinų (MTL) koncentracijai. MTL ir ok­siduoti MTL skatina ATI receptorių genų ekspresiją, didina receptorių tankį kraujagyslių ląstelėse ir taip skatina aterosklerozę. Ši lipoproteinų ir neurohu­moralinių veiksnių sąveika tik iš dalies gali būti mo­difikuojama 3-hidroksi-3-metilgliutarilkoenzimo A reduktazės inhibitoriais (statinais) ar kitais vaistais, mažinančiais lipoproteinų koncentraciją. Kita ver­tus, atsiranda vis daugiau įrodymų, kad AKF inhibi­toriai gali sulėtinti aterosklerozės vystymąsi ir pro­gresavimą, ypač didelės rizikos grupės pacientams, kuriems yra lipidų apykaitos sutrikimų. Todėl ma­noma, kad RAS blokada gali būti dar efektyvesnė esant hipercholesterolemijai, ypač tose klinikinėse situacijose, kai RAS aktyvinimas gali turėti įtakos kli­nikinei baigčiai.

Siekiant įvertinti ankstyvo AKF slopinimo zofe­nopriliu klinikinę naudą pacientams po priekinio miokardo infarkto, esant normaliai ir didelei MTL cholesterolio koncentracijai, buvo atlikta SMILE (angl. The Survival of Myocardial Infarction Long term Evaluation) tyrimo papildoma analizė.

 

SMILE tyrimo rezultatai

 

SMILE tyrimas buvo pirmasis, kai AKF inhibitorius buvo skiriamas per pirmąsias 24 valandas po ūminio miokardo infarkto. Šiuo tyrimu buvo vertinama gy­dymo zofenopriliu nauda ūminiu priekiniu miokar­do infarktu sergantiems pacientams, nuo simpto­mų pradžios praėjus mažiau nei 24 valandoms, kai trombolizinis gydymas nebuvo skiriamas. Tyrime dalyvavo 1 556 pacientai, nuo 18 iki 80 metų am­žiaus. Atsitiktinės atrankos metodu pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes: vienos grupės pacientams 6 savaites buvo skiriamas geriamasis zofenoprilis, ki­tos – placebas. Pradinė zofenoprilio dozė buvo 7,5 mg, po 12 valandų buvo skiriama tokia pati vaisto dozė, vėliau dozė buvo nuolatos didinama du kar­tus iki galutinės tikslines 30 mg dozės, stengiantis si­stolinį kraujo spaudimą palaikyti >100 mmHg. Po 6 savaičių tyrimo vaistų vartojimas nutrauktas, tačiau pacientai 48±4 savaites toliau vartojo kitus vaistus. Mirė ar sunkus širdies nepakankamumas išsivystė 83 (10,6 proc.) placebo grupės ir 55 (7,1 proc.) zo­fenoprilio grupės pacientams. Palyginti su placebu, zofenoprilis per 6 savaites smarkiai – net 32,7 proc. – sumažino santykinę staigios mirties ir sunkaus šir­dies nepakankamumo riziką, o bendra sunkių kar­diovaskulinių komplikacijų rizika sumažėjo daugiau nei 34 proc. Per 6 gydymo savaites krūtinės angina kartojosi 153 (19,5 proc.) placebo ir 128 (16,6 proc.) zofenoprilio grupės pacientams,krūtinės anginos rizika sumažėjo 18 proc. Po 12 mėnesių mirštamu­mas zofenoprilio grupėje buvo daug mažesnis.

 

Cholesterolio koncentracijos svarba

 

Atliekant papildomą analizę, pacientai buvo su­skirstyti į du pogrupius: su normalia cholesterolio koncentracija ir su padidėjusia cholesterolio kon­centracija. Pacientai į padidėjusios cholesterolio koncentracijos grupę buvo priskiriami tuomet, jei tyrimo pradžioje MTL cholesterolio koncentracija viršijo 160 mg/dl.

Šioje papildomoje analizėje buvo panaudo­ti 1400 pacientų duomenys. 749 pacientams (53,5 proc.) cholesterolio koncentracija buvo padidėjusi, o 651 paciento (46,5 proc.) – normali.

Per 6 gydymo savaites pirminės baigties dažnis buvo 8,1 proc. hipercholesterolemijos grupėje ir 6,4 proc. normocholesterolemijos grupėje (p=0,03). Santykinė rizika tyrimo pradžioje buvo 1,53 (95 proc. pasikliautinasis intervalas (PI): 1,13–2,9; 2p=0,028). Didesnis skirtumas buvo placebu gydytų pacientų grupėje (10,1 ir 7,8 proc, p<0,002) nei tų, kurie gy­dyti AKF inhibitoriumi zofenopriliu (5,6 proc. ir 4,9 proc, p=0,06). Kardiovaskulinių įvykių dažnis buvo 50 proc. didesnis pacientams, kuriems buvo hiper­cholesterolemija, nei pacientams, kuriems choles­terolio koncentracija buvo normali. Per 6 gydymo savaites mirtis ar sunkus širdies nepakankamumas įvyko 39 iš 384 pacientų, kuriems buvo hipercholes­terolemija, gavusių placebą (10,1 proc) ir 21 iš 364 pacientų, gydytų zofenopriliu (5,9 proc.) (1 pav, A). Mirties ir širdies nepakankamumo santykinės rizi­kos sumažėjimas gydant zofenopriliu siekė 43 proc, palyginti su placebu. Teigiamas AKF slopinimo po­veikis, pastebėtas pacientų su hipercholesterolemi­ja grupėje, buvo reikšmingai didesnis nei pacientų, kuriems cholesterolio koncentracija buvo normali, grupėje (1 pav, B).

Zofenoprilio poveikis pacientams po miokardo infarkto: nauja SMILE tyrimo analizė

 

 

Per 6 tyrimo savaites MTL cholesterolio koncen­tracija reikšmingai sumažėjo tiek pradinės norma­lios MTL cholesterolio koncentracijos grupėje (nuo 133± 11 mg/dl iki 122± 18 mg/dl, p<0,001), tiek ir pradinės padidėjusios MTL cholesterolio koncen­tracijos grupėje (nuo 188±17 mg/dl iki 165±14 mg/dl, p<0,001), nepaisant gana reto statinų vartojimo.

Taigi šio tyrimo rezultatai dar kartą patvirtino, kad pacientams, kuriems cholesterolio koncen­tracija padidėjusi, prognozė po miokardo infarkto yra prastesnė nei pacientams, kuriems cholestero­lio koncentracija normali. Nustatyta, kad mirties ir sunkaus širdies nepakankamumo rizika yra beveik 30 proc. didesnė, kai cholesterolio koncentraci­ja padidėjusi, nei kai normali. Šio tyrimo rezultatai įrodo ankstyvo AKF slopinimo svarbą pacientams, kuriems cholesterolio koncentracija padidėjusi, sie­kiant pagerinti jų klinikines baigtis. 6 savaičių gydy­mas šiems pacientams sumažino mirties ir sunkaus širdies nepakankamumo riziką net 43 proc, o viene­rių metų mirtingumas sumažėjo 32 proc.

Šį tyrimą atlikusių mokslininkų nuomone, teigia­mas zofenoprilio poveikis galėtų būti siejamas su greitu ir tiksliu neurohumoralinio aktyvumo, kuris siejamas su endotelio disfunkcija, vainikinių krauja­gyslių konstrukcija ir miokardo išemija, blokavimu.

 

Apibendrinimas

 

Šios papildomos SMILE tyrimo analizės rezultatai parodė, kad didelės cholesterolio koncentracijos turi neigiamą poveikį pacientų po ūminio miokardo infarkto prognozei. Ankstyvas gydymas AKF inhibitoriumi zofenopriliu yra veiksmingesnis būtent tiems pacientams, kuriems cholesterolio koncentracija padidėjusi.

Parengė dr. D. Karčiauskaitė

Literatūros sąrašas redakcijoje.

Lietuvos gydytojo žurnalas