Katinai gelbsti nuo infarkto

Žmo­nes, na­muo­se au­gi­na­nč­ius ka­ti­nus, re­č­iau ištin­ka
in­fark­tas. To­kią išva­dą pa­darė Mi­ne­so­tos uni­ver­si­te­to
moks­li­nin­kai, at­likę stam­baus mas­to ty­ri­mą, ku­ris tru­ko 10
metų.

Ty­rimų va­do­vas Ad­nan Qu­res­hi su ko­le­go­mis išana­li­za­vo 4435
žmones 30 – 75 metų amžiaus ame­ri­kie­čių, ku­rių dau­giau kaip pusė
(2435) au­gi­no ka­tes, svei­ka­tos būklę. Ti­ria­mie­ji bu­vo
ste­bi­mi 10 metų.

Pa­aiškėjo, kad ka­tes na­mie au­gi­na­nčių žmo­nių in­fark­to
ri­zi­ka yra 30 proc. mažesnė nei tų, ku­rie nie­ka­da katės
ne­turėjo.

Ad­nan Qu­res­hi, be­je, pats lai­kan­tis na­mie ka­ti­ną, teigė, kad
moks­li­nin­kai tikėjo­si pa­našių re­zul­tatų, tie­sa, ne­gal­vo­jo,
kad jie bus to­kie svarūs.

Ko­kios priežas­tys le­mia tai, kad ka­čių sa­vi­nin­kai mažiau
ri­zi­kuo­ja su­sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis, kol kas
dar ne­aiškios. Ma­no­ma, kad šie gyv­ūnai pa­de­da žmo­gui leng­viau
per­gy­ven­ti stre­si­nes si­tu­a­ci­jas. Tie­sa, skep­ti­kai tei­gia,
kad nie­kas ne­pa­neigs ir to fak­to, jog ka­čių turėto­jai ir taip
ga­li būti la­biau at­sparūs stre­sams, ra­mes­nio cha­rak­te­rio.
Ty­ri­mo re­zul­ta­tai bu­vo pri­sta­ty­ti kas­me­tinėje Ame­ri­kos
in­sul­to ty­rinėji­mo aso­cia­ci­jos kon­fe­ren­ci­jo­je Nju
Or­le­a­ne.