Laimingiausia profesija – kosmetologas

Kaip ro­do Didžio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je at­lik­tos so­cia­linės ap­klau­sos
re­zul­ta­tai lai­min­giau­si žmonės yra kirpėjai ir kos­me­to­lo­gai. Tuo
tar­pu s­ta­ty­bi­nin­kai ir ban­ki­nin­kai bei ban­ko tar­nau­to­jai yra
la­biau­siai ne­pa­ten­kin­ti sa­vo pro­fe­si­ja.

Apl­klausų sin­di­ka­to „Ci­ty & Guilds“ at­lik­to ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta,
kad mažiau nei 50 proc. žmo­nių ver­ti­na sa­vo dar­bą dėl to, kad gau­na už jį
di­delę al­gą. Dau­gu­ma res­pon­dentų pa­grin­dinėmis „lai­min­gos
pro­fe­si­jos“ są­ly­go­mis įvar­di­jo drau­giškus san­ty­kius su ko­le­go­mis
ir pa­kan­ka­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos dėmesį.

„Lai­min­giau­sių“ pro­fe­sijų Top 20

1. Kos­me­to­lo­gas.
2. Kirpėjas.
3. Ka­riškis.
4. Virėjas.
5. Pre­ky­bi­nin­kas.
6. Mo­ky­to­jas.
7. Va­dy­bi­nin­kas.
8. Bu­hal­te­ris.
9. Sek­re­torė.
10. Van­den­tie­ki­nin­kas.
11. Inžinie­rius.
12. Ar­chi­tek­tas.
13. Žur­na­lis­tas.
14. Au­to­me­cha­ni­kas.
15. Re­kla­mos spe­cia­lis­tas.
16. Te­le­fo­nis­tas.
17. IT spe­cia­lis­tas.
18. Auklė.
19. Ban­ki­nin­kas.
20. Sta­ty­bi­nin­kas.