Papildomi centimetrai aplink liemenį – pavojus širdžiai

Nau­jas ame­ri­kie­čių ty­ri­mas tei­gia, kad lie­mens – klu­bų ap­im­čių
san­ty­kis (LKS) kur kas la­biau sie­ti­nas su anks­ty­va šir­dies
pa­to­lo­gi­ja nei kū­no ma­sės in­dek­sas (KMI) ar pa­vie­nė lie­mens
ap­im­tis.
Tei­gia­ma, kad net ne­di­de­lis pil­vu­kas są­ly­go­ja grei­tes­nį
ate­ro­sklerozinių plokš­te­lių for­ma­vi­mą­si ar­te­ri­jo­se. Ma­tuo­jant
lie­mens ap­im­tį, kiek­vie­nas pa­pil­do­mas cen­ti­met­ras žen­kliai
pa­di­di­na šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų daž­nį.
Ty­ri­mo me­tu bu­vo sie­kia­ma įver­tin­ti šir­dies li­gų ri­zi­kos fak­to­rius
di­de­lė­je įvai­rios tau­ty­bės žmo­nių gru­pė­je. Vi­du­ti­nis ti­ria­mų­jų
am­žius bu­vo 45 me­tai. Vi­si 2744 ty­ri­mo da­ly­viai bu­vo ati­džiai
ap­žiū­rė­ti, ieš­kant ate­ro­sklerotinių plokš­te­lių aorto­je ir ki­to­se
ar­te­ri­jo­se. Jiems bu­vo at­lik­ti kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos ir
bran­duo­li­nio mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mai, sie­kiant ras­ti vi­sas
pa­pil­do­mas kal­cio san­kau­pas or­ga­niz­mo krau­ja­gys­lė­se ar jų
sie­ne­lė­se. Gau­ti re­zul­ta­tai bu­vo sie­ja­mi su tri­mis mat­me­ni­mis,
skir­tais nu­sta­ty­ti nu­tu­ki­mo laips­nį: KMI, lie­mens ap­im­ti­mi ir LKS.
Pa­ti­ki­mas ry­šys ras­tas tik tarp lie­mens – klu­bų ap­im­čių san­ty­kio ir
pir­mų­jų šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos pa­to­lo­gi­jos po­žy­mių.