Sportas

Kaip nu­statė anglų moks­li­nin­kai, net pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis fi­zi­nis
ak­ty­vu­mas ga­li ge­ro­kai su­mažin­ti žar­ny­no vėžio ti­ki­mybę. Ši li­ga –
vie­na pa­vo­jin­giau­sių: vien Didžio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ji nu­si­neša iki
17 tūksta­nčių žmo­nių gy­vy­bių.

Ty­ri­mus suor­ga­ni­za­vo D.Bri­ta­ni­jos vėžio ty­rimų kom­pa­ni­ja ir
Ško­ti­jos ko­vos su vėžiu fon­das. Pa­sak dak­tarės Lin­dos Sharp, pa­kan­ka­ma
vėžio pro­fi­lak­ti­ka lai­ko­mas ne tik spor­tas, bet ir fi­zi­nis dar­bas,
tu­riz­mas, so­di­nin­kystė. Kol kas tiks­liai ne­nu­sta­ty­ta, ko­kiu būdu
fi­zi­nis ak­ty­vu­mas mažina vėžio at­si­ra­di­mo ri­zi­ką.