Deksketoprofenas – gerai toleruojamas ir efektyvus vaistas juosmens skausmui malšinti

Įvadas

Juosmens skausmas – palyginti paplitęs reiškinys. Nau­jai išsivystęs skausmas iš esmės palengvėja, tačiau per 4–6 savaites visiškai neatlėgsta. Daugeliui žmonių skausmas ir su juo susijęs funkcijos sutrikimas išlieka keletą mėnesių, tačiau tik nedaugeliui pacientų jis būna sunkus. Net ir vi­siškai regresavus skausmui, jo proveržis per 12 mėnesių nėra toks jau retas [1].

Yra laikoma, kad juosmens skausmo gydymą turi inici­juoti pirminės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai. Di­džiausia problema – juosmens skausmas nėra vienintelė pa­tologija, su kuria tenka susidurti šeimos gydytojams. Kelių patologijų samplaika vienu metu dažnai lemia, kad juosmens skausmui skiriama per mažai dėmesio arba jis, kaip simp­tomas, neišskiriamas iš kitų simptomų gausos [1]. Taip pat nemažai sunkumų kyla parenkant tinkamą preparatą, skir­tą juosmens skausmui malšinti. Kiekvienas pacientas, prieš pradėdamas vartoti vaistą, tikisi, kad jis greitai ir efektyviai numalšins skausmą. Tuo tarpu gydytojo pareiga yra parinkti ne tik efektyvų, bet ir gerai toleruojamą preparatą. Šiame straipsnyje pristatomas deksketoprofenas – gerai toleruojamas ir efektyvus nesteroidinis vaistas nuo uždegi­mo (NVNU) – tinkamas tiek juosmens, tiek kitos etiologi­jos skausmui malšinti.

Deksketoprofeno farmakologinės savybės

Deksketoprofeno trometamolis yra S-(+)-2-(3-benzoil­fenil)propiono rūgšties trometamino druska. Taip pat jis yra ketoprofeno (S)-enantiomeras ir pasižymi greita reabsorbci­ja iš virškinimo trakto bei greita veikimo pradžia. Pats race­minis ketoprofenas naudojamas kaip vaistas nuo skausmo ir uždegimo ir yra vienas stipriausių prostaglandinų sinte­zės inhibitorių in vitro. Taip pat jis yra susijęs su didesne kraujavimo iš virškinimo trakto rizika, palyginti su kitais NVNU [2, 3]. Analgeziniu poveikiu pasižymi S(+)-enantio­meras (deksketoprofenas), o R(-)-enantiomeras tokių savy­bių neturi [4]. Taip pat R(-)-enantiomeras pasižymi didesne virškinimo trakto opų išsivystymo rizika. Deksketoprofe­nas, palyginti su ketoprofenu, turi daugiau privalumų – ly­giavertei analgezijai sukelti reikia perpus mažesnės deks­ketoprofeno dozės, vadinasi, ir nepageidaujamas poveikis yra mažesnis. Vaistinis preparatas malšina skausmą, slopi­na uždegimą ir mažina temperatūrą.

NVNU veikimo mechanizmas yra susijęs su prostaglan­dinų sintezės sumažėjimu dėl ciklooksigenazės slopinimo. Konkrečiai slopinamas arachidono rūgšties virsmas cikli­niais endoperoksidais, PGG2 ir PGH2, iš kurių susidaro prostaglandinai PGE1, PGE2, PGF2-alfa ir PGD2, prosta­ciklinas PGI2 ir tromboksanai (TxA2 ir TxB2). Be to, pro­staglandinų sintezės slopinimas gali turėti įtakos ir tokiems uždegimo mediatoriams, kaip kininai, tokiu būdu tiesioginį poveikį papildydamas netiesioginiu [5].

Atlikus klinikinius tyrimus su įvairiais skausmo mode­liais, nustatytas deksketoprofeno trometamolio skausmą mal­šinantis poveikis. Kai kuriose tyrimų grupėse skausmą mal­šinantis poveikis prasidėjo po 30 min. pavartojus vaistinio preparato. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4–6 val. [5].

Bendrasis deksketoprofeno ir ketoprofeno palyginimas

Deksketoprofeno ir ketoprofeno palyginamoji analizė atlikta išanalizavus odontogeninį ir pooperacinį skausmo malšinimo efektyvumą. Vienos studijos duomenimis, 50 mg deksketoprofeno poveikis malšinant inkstų dieglių sukeltą skausmą buvo lygiavertis 100 mg ketoprofenui [6]. Kitoje studijoje nenustatyta skirtumų, kada skausmui malšinti buvo skiriamas 12,5 mg arba 25 mg deksketoprofenas ir 50 mg ketoprofenas [7]. Dar vieno tyrimo duomenimis, gydant ar­trito sukeltą skausmą, 25 mg deksketoprofenas buvo efek­tyvesnis, palyginti su 100 mg ketoprofenu [8].

Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Išgėrus deksketoprofeno trometamolio, maksimali kon­centracija (Cmax) žmogaus organizme pasiekiama po 30 min. (tarp 15 min. ir 60 min.). Vaistinį preparatą vartojant valgio metu, plotas po koordinačių laiko kreive nesikeičia, bet su­mažėja Cmax ir lėtėja absorbcijos greitis (padidėja tmax) [5].

Pasiskirstymas

Deksketoprofeno trometamolio pusinis pasiskirsty­mo periodas ir pusinės eliminacijos laikas yra atitinka­mai 0,35 val. ir 1,65 val. Kaip ir kitiems vaistiniams pre­paratams, kurie stipriai susijungia su kraujo plazmos bal­tymais (99 proc.), pasiskirstymo tūrio vidurkis mažesnis nei 0,25 l/kg. Daugkartinės dozės farmakokinetiniais tyrimais nusta­tyta, kad plotas po koordinačių laiko kreive po paskutinės vaistinio preparato dozės yra toks pat, kaip ir po vienkar­tinės dozės. Vadinasi, vaistinio preparato organizme nesi­kaupia [5].

Biotransformacija ir eliminacija

Išgėrus deksketoprofeno trometamolio, šlapime randa­mas tik S-(+)-enantiomeras, įrodantis, kad žmogaus orga­nizme R-(–)-enantiomeras nesusidaro. Deksketoprofeno svarbiausias pašalinimo iš organizmo kelias yra gliukuro­nizacija ir išsiskyrimas su šlapimu [5].

Dozavimas suaugusiesiems

Peroralinė forma. Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama vartoti po 12,5 mg kas 4–6 val. arba po 25 mg kas 8 val. [5]. Visa paros dozė netu­ri būti didesnė kaip 75 mg. Nepageidaujamas poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą dozę trumpiausią laiką, būtiną simptomams kontroliuoti.

Parenterinė forma. Rekomenduojama vartoti po 50 mg kas 8–12 val. Prireikus vaisto vartojimą galima pakartoti po 6 val. Visa paros dozė neturi būti didesnė kaip 150 mg. Deksketoprofeno 50 mg/2 ml injekcinis tirpalas / koncen­tratas infuziniam tirpalui netinka vartoti ilgam – gydymas apribojamas laikotarpiu, kol yra ūminių ligos simptomų (ne ilgiau kaip 2 dienas). Kai tik įmanoma, pacientui reikia skir­ti vartoti geriamuosius vaistinius preparatus nuo skausmo.

Injekcinio deksketoprofeno vaidmuo gydant ūminį skausmą

Sušvirkšto į raumenis arba į veną deksketoprofeno skausmą malšinantis poveikis, esant vidutinio stiprumo arba stipriam skausmui, tirtas esant įvairiems su chirurgija susijusiems skausmo modeliams (ortopedinės, ginekologi­nės, pilvo srities, chirurginės operacijos), taip pat esant rau­menų ir kaulų kilmės skausmui (ūminis juosmens skausmo modelis) ir inkstų kolikai [9]. Nustatyta, kad skausmą mal­šinantis poveikis pasireiškė greitai, maksimumas pasiektas praėjus 45 min. Pavartojus 50 mg deksketoprofeno trome­tamolio, skausmas paprastai malšinamas 8 val.

Ūmus nugaros skausmas

Ūmaus nugaros skausmo atveju deksketoprofeno veiks­mingumas tirtas 5 atsitiktinių imčių, dvigubai akluose kli­nikiniuose tyrimuose, trukusiuose apie 1 savaitę. Paaiškė­jo, kad gydymo 50 mg deksketoprofenu 2 k./d. veiksmin­gumas prilygsta 75 mg diklofenakui. Kituose 4 tyrimuose nustatyta, kad ligoniams, kuriems ūmiai atsirado stiprus ar vidutiniškai stiprus nugaros skausmas, skiriant 25 mg deksketoprofeno 3 k./d. gydymo veiksmingumas buvo toks pat, kaip ir skiriant 150 mg diklofenako, 150 mg trama­dolio ar 800 mg paracetamolio su 60 mg dekstropropok­sifeno per dieną [10].

Apibendrinimas

Nemažai klinikinių tyrimų atlikta vertinant deksketo­profeno klinikinį efektyvumą malšinant įvairios etiologi­jos skausmą (tarp jų ir nugaros). Svarbiausi deksketopro­feno privalumai yra šie:

  • tai efektyvus ir greitai veikiantis NVNU – po pirmos dozės suvartojimo skausmą malšinantis poveikis pasi­reiškia jau po 30 min.;
  • norint greičiau pasiekti maksimalią vaisto koncentraci­ją, yra prieinamos parenterinės preparato formos;
  • palyginti su kitais NVNU, deksketoprofenas pasižymi lygiaverčiu arba geresniu skausmo malšinimu. Palyginti su ketoprofenu, užtenka perpus mažesnės deksketopro­feno dozės atitinkamam skausmo malšinimo poveikiui pasiekti;
  • klinikiniuose tyrimuose nebuvo stebėta nepageidaujamų reakcijų, tokių kaip kraujavimo iš virškinimo trakto.

Įvertinus naujausius literatūros šaltinius, galima priei­ti prie išvados, kad deksketoprofenas yra efektyvus, grei­tai veikiantis ir gerai toleruojamas, neilgalaikiam vartoji­mui skirtas NVNU.

Žurnalo INTERNISTAS priedas SKAUSMO MEDICINOS AKTUALIJOS, 2017m.Nr.1